Toggle Nav
Levering door heel Nederland
Voor bedrijven en particulieren
info@bakker-verhuur.nl

Bezig met laden...

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap 
Bakker Verhuurservice B.V. gevestigd te Utrecht

Artikel 1: Toepasselijkheid 
A. Elke rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, met dien te verstande dat waar sprake is van een onderverdeling van een artikellid in sub 1 en sub 2, sub 1 van toepassing is ten aanzien van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en sub 2 op overige wederpartijen. 
B. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd zijn ons voor slechts bindend indien er voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard. 
C. Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te zijn. 
D. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht. 
E.  Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen. 
Artikel 2: Aanbiedingen 
A.  Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en zijn gebaseerd op de eventueel verstrekte gegevens, tekeningen, enz. 
B. Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd. Details behoeven niet worden verstrekt. 
C.  Al onze aanbiedingen met eventueel bijbehorende tekeningen en/of bijlagen blijven ons eigendom en dienen door de wederpartij terstond aan ons te worden geretourneerd indien geen overeenkomst met ons tot stand komt. 
Artikel 3: Overeenkomsten 
A. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke verstrekking van een opdracht door de wederpartij evenals een schriftelijke aanvaarding/bevestiging van een opdracht onzerzijds. 
B. Orders door vertegenwoordigers en andere tussenpersonen aangenomen, gelden eerst als door ons aangenomen zodra zij schriftelijk zijn bevestigd. 
C. Afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. 
D. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
Artikel 4: Afwijkingen en wijziging 
A. Door de wederpartij na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling opgegeven, dan is het risico van fouten in de wijziging voor rekening van de wederpartij. 
B. Afbeeldingen, maten en/of aantallen, alsmede verdere gespecificeerde omschrijvingen zijn niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar. 
C. Indien door de wederpartij fouten worden gemaakt bij het verstrekken van gegevens, benodigd voor het uitvoeren van een door ons geaccepteerde opdracht, komen hieruit voortvloeiende nadelige gevolgen voor rekening van de wederpartij. 
D.  Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de vóór de wijzigingen overeengekomen levertijd, door ons - buiten onze verantwoordelijkheid - wordt overschreden. 
Artikel 5: Aanvang huurperiode 
A. De in een overeenkomst genoemde huurperiode neemt een aanvang op de dag waarop de zaken cq. materialen op de overeengekomen plaats worden afgeleverd en/of in het bezit worden gesteld van de wederpartij. 
B.  Bij het retour leveren van de huurzaken zal in verband met breuk en verschillen in aantallen, onze magazijntelling bindend zijn. 
Artikel 6: Annuleringen 
Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan; 
20% van het huurbedrag (exclusief BTW) indien de annulering binnen 10 tot 5 werkdagen vóór aanvang van de huurperiode plaats vindt. 
50% van het huurbedrag (exclusief BTW) indien de annulering binnen 5 tot 2 werkdagen vóór aanvang van de huurperiode plaats vindt. 
100% van het huurbedrag (exclusief BTW) indien de annulering 2 of 1 werkdag(en) vóór aanvang van of tijdens de huurperiode plaats vindt. 
Artikel 7: Prijzen 
A.1 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren, welke zich na het verstrijken van een periode van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoen, aan de wederpartij door te berekenen. 
A.2 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle na dato van onze aanbieding of orderbevestiging opgekomen prijswijzigingen in die kostprijsbepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien. 
B Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is ingeval van verhuur in de opgegeven prijzen slechts de huur voor de totaal overeengekomen huurperiode inbegrepen; de transportkosten van en naar de plaats van de bestemming evenals eventuele montage en demontage van het gehuurde zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet in de opgegeven prijs inbegrepen. 
C. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.  
D. De prijs is exclusief omzetbelasting. 
E. Alle lasten welke terzake van het gehuurde door de overheid worden opgelegd, zullen niet in de huurprijs zijn inbegrepen en komen voor rekening van de wederpartij. 
Artikel 8: (Af)levering 
A.1 Wij zijn gehouden de overeengekomen (af)levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch voor (af)levering van zaken, die niet binnen de overeengekomen termijn zijn (af)geleverd, hebben wij het recht op een naleveringstermijn van 14 dagen, ingaande daags nadat wij van de wederpartij een schriftelijke aanmaning tot (af)levering hebben ontvangen. 
A.2 De door ons opgegeven (af)levertijden zijn bij benadering; overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding der gesloten overeenkomst. 
B. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de (af)levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Als tijdstip van (af)levering geldt het moment waarop de zaken ons bedrijf/magazijn verlaten. 
Artikel 9: Plaats van aflevering ingeval van verhuur 
A.  Gehuurde zaken zullen worden opgesteld en/of afgeleverd op de in de overeenkomst genoemde locatie. 
B. Slechts met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming zal deze locatie mogen worden gewijzigd en/of gehuurde tijdens de overeengekomen huurperiode, worden verplaatst. Schade welke uit een dergelijke verplaatsing voortvloeit, zal altijd, ook al hebben wij hiervoor toestemming gegeven, voor rekening komen van de wederpartij. 
C.  De wederpartij is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de afleveringsplaats, alsmede voor de geschiktheid. Alle kosten welke gemaakt worden voor eventuele extra voorzieningen, teneinde een afleveringsplaats- cq opstellingsplaats geschikt te maken voor het gehuurde, komen indien vooraf niet anders is overeengekomen, voor rekening van de wederpartij. 
D. Indien een overeengekomen standplaats absoluut niet geschikt blijkt te zijn, hebben wij het recht opstelling cq (af)levering te weigeren en de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. De door ons reeds gemaakte kosten alsmede een schadevergoeding wegens winstderving, zullen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. 
Artikel 10: Montage/demontage 
A. Indien van toepassing, zal de tijd welke nodig is om een huurzaak te monteren en/of demonteren, onderdeel uitmaken van de totale huurperiode. 
B. Montage en demontage geschieden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, uitsluitend door of namens de wederpartij. 
C. De aan een dergelijke montage en/of demontage verbonden kosten zullen deel uitmaken van de gesloten overeenkomst, met dien verstande, dat deze kosten geen deel uitmaken van de eigenlijke huurprijs en afzonderlijk aan een wederpartij op basis van nacalculatie in rekening zullen worden gebracht. 
Artikel 11: Transport 
A. Voorzover niet anders is overeengekomen, bepalen wij de transportmiddelen en de transportwegen van de verkochte cq. verhuurde, zonder ervoor verantwoordelijk te zijn dat de snelste en/of de goedkoopste mogelijkheid wordt gekozen. 
B. Tenzij anders overeengekomen, worden de vervoerskosten van het verkocht cq. verhuurde aan de wederpartij in rekening gebracht. 
C.  Zakenreizen altijd voor risico van de wederpartij 
Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud 
A.  Wij blijven eigenaar van alle door ons verhuurde zaken. Van alle door ons verkochte zaken blijven wij eigenaar tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie terzake de door ons krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of terzake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst. 
B.  De wederpartij is voor de volledige betaling niet bevoegd de door haar gekochte zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig haar normale bedrijf of de normale bestemming der zaken. 
C. Ingeval van be-, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de wederpartij verkrijgen wij het mede-eigendomsrecht van de nieuw ontstane zaak (zaken), c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door ons geleverde (oorspronkelijke) zaken. 
D. Indien de wederpartij de door ons geleverde zaken vervreemdt, draagt zij ons reeds nu de rechten over die zij tegenover haar eigen afnemers heeft of zal krijgen, zulks met alle daaraan verbonden rechten en/of zekerheden. Wij kunnen verlangen dat de wederpartij de overdracht aan haar afnemers meedeelt en ons alle inlichtingen en gegevens verstrekt die nodig zijn voor effectuering van onze rechten. 
E.  Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surseance, aanvraag van surseance, faillissement, aanvraag van faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de huur cq. koopovereenkomst of een gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het verhuurde of mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als door ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij op de wederpartij hebben onmiddellijk opeisbaar. 
F. Indien wij een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomst(en) ook zonder rechterlijk tussenkomst ontbonden, onverminderd ons recht tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest. 
Artikel 13: Reclames 
A1 Eventuele reclames met betrekking tot door ons aan de wederpartij verkochte zaken moeten schriftelijk geschieden binnen 8 dagen na ontvangst der zaken, zulks tenzij door de wet een langere termijn voor het indienen van reclames wordt gesteld. De wederpartij, die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan dan wel binnen een eventueel door de wet gestelde termijn, behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden. 
A.2 Reclames met betrekking tot door ons aan de wederpartij verkochte zaken, waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de zaken ten tijde van de levering daarvan of wegens andere oorzaken voorzover niet elders in deze voorwaarden geregeld, worden door ons slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na levering der zaken schriftelijk in ons bezit zijn. 
B. Ingeval van verhuur is de wederpartij verplicht de door ons verhuurde zaken terstond na ontvangst te controleren en eventuele reclames per omgaande bij ons in te dienen. 
C. Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien de zaken zich nog bevinden in de toestand waarin zij zijn geleverd. In geval van twijfel zal de wederpartij hebben te bewijzen dat dit het geval is. 
D. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na voorafgaand overleg en mits zij zijn vergezeld van een retour advies, vermeldende de reden van het retour en de datum en het nummer van de factuur, waarmee de zaken zijn gefactureerd. 
E. Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden, kunnen wij te onzer keuze de zaken waarop de reclame betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding. 
F. Een reclame schort de betalingsverplichtingen niet op. 
Artikel 14: Overmacht 
A. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijk cq. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. 
B. Onder "overmacht" wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfstoringen bij ons cq. bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijke wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, evenals de niet-nakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen. 
C. Indien zich in de situatie van overmacht voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. 
D. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken. 
E. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn. 
Artikel 15: Aansprakelijkheid 
A. Behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten, zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde. 
B. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van onze zaken, gereedschappen en materialen, zodra deze zich op het werk bevinden, één en ander voor zover niet te wijten aan onze grove schuld of ernstige nalatigheid. 
C. Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs van de betrokken zaken dan wel van de verrichte werkzaamheden overschrijden. 
D. Indien wij een beroep zouden kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen onze eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij. 
Artikel 16: Aansprakelijkheid tijdens de huurperiode 
A. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 is de wederpartij vanaf het moment, dat het gehuurde aan de wederpartij ter beschikking is gesteld, is deze aansprakelijk voor het gehuurde. Schade`s ontstaan aan het gehuurde gedurende de huurperiode komen dan ook voor rekening van de wederpartij. 
B. De wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat gedurende de gehele huurperiode voldoende toezicht aanwezig is ter voorkoming van schade aan het gehuurde. 
C. Indien door ons eventuele onderhoud- en cq. gebruikinstructies worden verstrekt, dienen deze door de wederpartij nauwkeurig te worden opgevolgd. 
D. De wederpartij is verplicht eventuele gebreken direct aan ons te melden. 
E. Indien het nodig blijkt dat reparaties aan het gehuurde moeten worden verricht na het retour ontvangen daarvan door ons, zullen deze, indien blijkt dat de oorzaak gezocht moet worden in bijvoorbeeld onzorgvuldig gebruik en/of het niet nakomen van de door ons verstrekte gebruiksinstructies, aan de wederpartij in rekening worden gebracht. 
F. Wij hebben het recht indien wij zulks nodig achten, controle uit te oefenen op het juiste gebruik van het gehuurde. 
Artikel 17: Gebruik 
De wederpartij zal het gehuurde overeenkomstig de bestemming hiervan gebruiken of doen gebruiken. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van ons het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of af te staan. 
Artikel 18: Vergunningen 
A. Indien voor plaatsing van een gehuurde zaak een door de plaatselijke overheid af te geven vergunning is vereist, zal de wederpartij er voor zorg dragen dat een dergelijke vergunning aanwezig is op het moment dat met de eventuele montage van het gehuurde een aanvang wordt gemaakt. 
B. Schade vallende aan onze zijde welke zijn oorzaak vindt in het niet aanwezig zijn van de vereiste vergunningen, komen voor rekening van de wederpartij. 
C. Voorts zullen wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het niet nakomen van enige te plaatse geldende bepaling. 
Artikel 19: Verzekering 
A. Indien bij verhuur van enige zaak risico's aanwezig zijn dat derden schadeclaims kunnen opwerpen wegens wettelijke aansprakelijkheid, dient de wederpartij voordat het gehuurde in gebruik wordt genomen, zich hiertegen te verzekeren. 
B. Bij het ontbreken van een dergelijke verzekering zullen wij nimmer voor de schade inzake wettelijke aansprakelijkheid kunnen worden aangesproken en dient de wederpartij ons hiervoor te vrijwaren, onverminderd het bepaalde in artikel 20. 
Artikel 20: Vrijwaring 
De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesten, waarvoor wij door derden mochten worden aangesproken naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst door ons. 
Artikel 21: Betaling 
A.  De facturen dienen door vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. 
B. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente evenals de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering. 
C. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de eventueel overeengekomen termijn; ingebrekestelling is daartoe niet vereist 
Artikel 22: Boete, rente 
A. Indien in een langere kredietgeving wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum. 
B. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met over dat jaar verschuldigde rente. 
C. Indien in een langere kredietgeving wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de wederpartij, naast de hierboven genoemde rente, een boete verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening van 1% per maand of gedeelte daarvan. 
Artikel 23: Kosten 
A. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke wij moeten maken in verband met niet-nakoming/tekortkoming van de wederpartij zijn voor haar rekening. 
B. Ingeval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van € 50,00 exclusief BTW bedragen. 
Artikel 24: Toepasselijk recht 
Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn. 
Artikel 25: Bevoegde rechter 
Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen, wanneer behorende tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingers rechtelijk bevoegd is.